• Komplexné finančné poradenstvo pre Vaše stavby
  • Správny a efektívny návrh skladby strešného plášťa
  • Zabezpečujeme rozpočet na strešnú krytinu
  • Doprava tovaru k zákazníkovi na stavbu
  • Servis priamo u vás, kontrola stavebných postupov technikmi dodávateľských firiem
  • Zoznam odporúčaných realizačných firiem, aj s výkazom stavebných prác

Parozábrana

Parozábrana je vrstva v streche, ktorá má za úlohu nepustiť do tepelnej izolácie teplý vlhký vzduch. Má význam ju zakladať len vtedy ak je podkrovie obývané a kde sú vykurované priestory. Čo sa vlastne strešnom plášti deje a prečo je nutné parozábranu zakladať?

Ak je podkrovie obývané, musí byť zároveň zateplené aby boli dosahované pre ľudí príjemné teploty aj v zime. V priemernom byte kde sa nachádza kuchyňa, kúpeľňa, izby s rastlinami a samozrejme ľudia sa v priebehu 24 hodín vyparí do vzduchu až 10-12 litrov vody. A toto jedno vedro vody nám deň čo deň tlačí na povrch parozábrany.

V zime je bežná vonkajšia teplota v našom prostredí napr. –10 °C a vo vnútri pod strechou +20 °C. Takýto rozdiel teplôt spôsobuje, že teplý vlhký vzduch sa snaží uniknúť ako z nafúknutého balónu cestou najmenšieho odporu. Ak by nebola natiahnutá parozábrana najmenší odpor v  konštrukcii strechy je presne v mieste uloženia tepelnej izolácie, nie je to ani v krokve, v štítovom murive alebo v okne.

Pri nezabránení prieniku teplého vlhkého vzduchu do tepelnej izolácie sa vystavujeme riziku ochladeniu na rosný bod a následnému vzniku kondenzátu. Kondenzát je premenená vodná para na vodu. Predstavme si prázdnu sklenenú kocku, ktorú dáme do chladničky po určitom čase sa na povrchu stien začnú vytvárať kvapôčky vody a práve tieto kvapôčky je kondenzát. Presne tento istý proces nastáva aj v strešnom plášti pretože práve tepelná izolácia vyrovnáva vonkajšiu a vnútornú teplotu. Vodná para vo vzduchu stúpa zo spodnej strany tepelnej izolácie, ktorá má teplotu vnútorného prostredia, na hornú stranu, ktorá má teplotu vonkajšieho prostredia. Počas tohto postupu tepelnou izoláciou vlhký vzduch skondenzuje a okamžite je tepelná izolácia mokrá. Zvýšením vlhkosti o 5% sa zníži tepelný odpor o 50%. Parozábrana oddeľuje teplý vlhký vzduch a zabraňuje jeho vniku do tepelnej izolácie, a zabezpečuje jej dlhodobú funkčnosť.

O vlastnosti parozábrany hovorí číslo Sd – ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy, aký veľký odpor kladie prestupu vodnej pary. Vo všeobecnosti platí, že pri parozábranách by malo byť toto číslo čo najväčšie. Parozábranou s hodnotou Sd=100 m prejde vodná para za taký istý čas ako 100 m hrúbkou vzduchovej vrstvy. Samozrejme sme uvažovali o prestupe cez plochu fólie, lenže na streche sa vyskytuje množstvo napojení a prerušení parozábrany. Preto je možné povedať, že parozábrana stojí a padá na detailoch.

Pokým nie je parozábrana prelepená v ploche a utesnená o všetky prestupy a napojenia nepomôže nám vyriešiť problém vzniku kondenzátu ani najlepšia parozábrana. Z praxe vyplýva, čo bolo overené dlhodobým výskumom, že najväčšie chyby z hľadiska tvorby vlhkosti v konštrukcii je spôsobených zlým realizovaním parozábrany. Vlhkosť v konštrukcii podporuje vznik drevokazných húb a plesní, ktoré znižujú životnosť krovu a spôsobujú zdravotné problémy. Takisto mokrá tepelná izolácia zvyšuje náklady na vykurovanie, typickým príkladom je roztápajúci sa sneh na streche (únik energie). Ak je masívny vznik kondenzu a tepelná izolácia už nie je schopná ho prijať, dochádza k jeho vytekaniu na podhľad a následným vytváraním nepekných fľakov.

V oblasti parozábran sa bohužiaľ robia najväčšie chyby, veľmi často sa nahrádzajú štandardné parozábrany lacnými stavebnými fóliami alebo materiálmi, ktoré sú určené na baliace účely. Často sa na prelepenie v ploche používajú nevhodné pásky, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nefunkčné. Časom strácajú lepivosť, skrúcajú sa a odpadávajú. Na všetky parotesné napojenia sa musia zásadne používať len materiály určené na to výrobcom. Na streche je bezpodmienečne nutné vytvoriť vzduchotesné napojenia a nepúšťať vzduch cez strešný plášť ale oknami a dverami. Vzduchotesnosť je pre šetrenie energie a vznik kondenzátu dôležitá.

DOWNLOAD